Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Privacyverklaring Heemkundekring Bergh

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Ook bekend als : AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulation)


Privacyverklaring Heemkundekring Bergh

INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van Heemkundekring Bergh (hierna HKB genoemd), gevestigd aan de Hofstraat 1 te ‘s-Heerenberg en ingeschreven in het handelsregister van de KvK Arnhem onder nummer 40122932 Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de HKB verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. De HKB zet zich in om uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. Zij ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder AVG genoemd). De persoonsgegevens in deze privacyverklaring zijn als volgt onderverdeeld:

 • Persoonsgegevens ten behoeve van de leden, donateurs, sponsoren en het verkrijgen van informatie
 • Persoonsgegevens ten behoeve van historisch onderzoek conform haar doelstellingen

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN LEDEN, DONATEURS, SPONSOREN EN HET VERKRIJGEN VAN INFORMATIE

HKB verwerkt persoonsgegevens indien u:

 • lid wordt van de vereniging;
 • donateur/sponsor wordt van de vereniging;
 • aangeeft op de hoogte te willen blijven van verenigingsinformatie;
 • middels contactformulier en/of mail en website contact met ons opneemt.

HKB verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 • naam;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • email-adres;
 • datum aanmelding.
 • Iban nummer

HKB gebruikt deze (persoons)gegevens voor:

 • het effectueren en continueren van het lidmaatschap;
 • incasso t.b.v. contributie;
 • voor (persoonlijke) communicatie;
 • verzenden c.q. bezorgen van nieuwsbrieven en Old Ni-js;
 • vermelden van namen en afbeeldingen op de HKB-website voor zover dit relevant is in het kader van de uitvoering van vrijwilligerstaken;
 • uitingen in nieuwsbrieven, Old Ni-js en andere verenigingspublicaties.

Wie verwerkt deze persoonsgegevens? Verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van leden, donateurs en sponsoren gebeurt door de penningmeester van de HKB. Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot informatieverstrekking gebeurt door het bestuur en de desbetreffende werkgroepen van de HKB.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN HISTORISCH ONDERZOEK CONFORM HAAR DOELSTELLINGEN

Waarop is dit onderdeel van de privacyverklaring van toepassing? Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle (persoons)gegevens die de HKB in het kader van haar historisch onderzoek verwerkt. Wie verwerkt deze persoonsgegevens? Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt door het bestuur en de leden van de diverse werkgroepen van de HKB. Welke persoonsgegevens mbt historisch onderzoek verwerkt de HKB? De HKB verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van haar werkzaamheden. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen doelen zoals de bewonersgeschiedenis en beschrijven van historische foto- en filmbeelden. De HKB verwerkt deze persoonsgegevens slechts indien één of meerdere van de hieronder genoemde gronden bestaan:

 1. er is uitdrukkelijke toestemming verleend door de betrokkene;
 2. het vastleggen van de gegevens is noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een met de betrokkene gesloten overeenkomst;
 3. de verwerking is noodzakelijk met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk en/of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

De HKB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is voor het historisch onderzoek. Bij iedere verwerking van persoonsgegevens controleert de HKB of het toestemming van betrokkene daarvoor heeft. Indien er onzekerheid bestaat, wordt betrokkene alsnog benaderd en uitdrukkelijk om toestemming gevraagd. De HKB kan van deze informatieplicht afzien indien:

 1. zekerheid bestaat dat betrokkene over deze verwerking al is geïnformeerd;
 2. de informatieverstrekking aan betrokkene onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning vergt.

Voor welk doel gebruikt de HKB deze persoonsgegevens? De HKB gebruikt deze persoonsgegevens voor historisch onderzoek van het land van Bergh* en het doorgeven daarvan aan huidige en toekomstige generaties. Dat gebeurt door middel van publicaties, sociaal media, exposities, presentaties, lezingen, beeldbank, open dagen enz.

Verstrekking persoonspersoonsgegevens aan derden De HKB verstrekt uw persoonspersoonsgegevens niet aan derden.

BEWAARTERMIJNEN

HKB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor HKB uw persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden bewaard zolang u een overeenkomst heeft met HKB of zolang als benodigd in verband historisch onderzoek of met fiscaal juridische verplichtingen na afloop van de overeenkomst, over het algemeen 7 jaar. Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van een eventuele wettelijke bewaartermijn.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Als u van mening bent dat de HKB onjuiste persoonsgegevens van u heeft, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact opnemen met de HKB. U kunt de HKB ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit haar systemen. De HKB zal aan uw verzoek voldoen

INFORMATIEBEVEILIGING

De HKB neemt alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om de HKB, haar leden, donateurs, sponsoren en informatieverstrekkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd over het incident.

TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGEN

De HKB past deze verklaring zo nodig regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op de website te vinden. Uw rechten worden niet beperkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geval van belangrijke wijzigingen wordt u op een persoonlijke wijze geïnformeerd over eventuele veranderingen.

INFORMATIE

Deze privacyverklaring vindt u op onze website: www.heemkunde.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier op de site.