Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Kroegentocht

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Berghse kroegen

De pagina Kroegentocht is aangemaakt obv de gegevens zoals deze op de oude website van Heemkunde.nl vastgelegd was.

Ter gelegenheid van Monumentendag 2006 heeft de Heemkundekring een kroegentocht door een gedeelte van Bergh op papier gezet. Deze is intussen uitgebreid met kroegen waar heden ten dagen niet meer getapt wordt. De afstand kan in drie tot vier uur afgelegd worden met een normale fiets. Men kan per e-mail laten weten of er belangstelling is om de route te fietsen. Dan komt ze in zijn geheel op deze site.

Omdat de route ook een stukje door Duitsland gaat over voormalig Berghs grondgebied, is het wenselijk dat we een geldig legitimatie-bewijs bij ons hebben. Sommige stukken zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Het beginpunt is bij het Heemkundehuus aan het Stadsplein in 's-Heerenberg.

Algemeen

Berghse kroegen

Ter gelegenheid van Monumentendag 2006 heeft de Heemkundekring een kroegentocht door een gedeelte van Bergh op papier gezet. Deze is intussen uitgebreid met kroegen waar heden ten dagen niet meer getapt wordt. De afstand kan in drie tot vier uur afgelegd worden met een normale fiets.

Omdat de route ook een stukje door Duitsland gaat over voormalig Berghs grondgebied, is het wenselijk dat we een geldig legitimatie-bewijs bij ons hebben. Sommige stukken zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Het beginpunt is bij het Heemkundehuus aan het Stadsplein in 's-Heerenberg.

In 's-Heerenberg controleerde de 'Chef-gemeenteveldwachter' in 1932 de gebouwen en inrichtingen waarin sterke drank verkocht werd. Hij heeft een rapport opgemaakt waarin ook de toenmalige huisnummers vermeld staan (wijk A en wijk B). In het rapport komen voor: B. Heinink, G.J.H. Burgers, H.J. van Halteren, Th.J. van Uhm, G.W. Schuurman, Verenigingsgebouw "St.-Joseph", J. Ophuizen, J.W. Heister (Dijkman), J.A. Hieltjes, F. Wennekes, H.J. Heitkamp, Verenigingsgebouw Bergopwaarts, J.H. Egging-Veels en W. Dijkman.
In Old Ni-js 53 - een themanummer over kroegen - staan de eigenaren of pachters van bierhuizen in 1886 en 1900. In 1886: Antonius Vink, Arnoldus Hendriksen, Hendricus A. van Ditshuijzen, de Societeit 'Concordia', Johann H. Erwig, weduwe Helena Lensen-Kok, weduwe Helena Bosman-Heyltjes, Gerhard Verwayen, Arnoldus J. Menting, Wilhelmus Evers, Hendrik Menting en Gerharda Mutter-Westerman. In 1900: Th. Hendriksen, J.F. Bernards, F.J. Heuvel, J. Blom, W. Dijkman, A.M. Heinink en J.C.F. Petri.

Tapvergunning Pastoor Schweigmann

Tijdens de kroegentocht zal ook Wijnbergen worden aangedaan. Om niet twee keer dezelfde route te rijden, gaat de tocht niet naar het gedeelte dat nu bij de gemeente Doetinchem is ingedeeld. De Documentatiegroep van de Heemkundekring Bergh verzamelt er wel gegevens over.

In het R.K. Verenigingsgebouw te Wijnbergen is sinds de jaren dertig Verlof A op naam van 't RK Kerkbestuur. Wanneer er iets te doen is gebeurt de bediening door een café-houder.

Pastoor Schweigmann maakt zich ongerust. Hij schrijft in het najaar van 1940 een brief naar de burgemeester van Bergh. De pastoor heeft 'volgens gerucht vernomen, dat om het verlof te houden, men zich moet laten inschrijven bij een rijksbureau voor hotels, café's enz.' Hij vraagt om inlichtingen en 'zoo ja, of het Kerkbestuur zich als zoodanig moet laten inschrijven, ofwel de café-houder, aan wien de tap is opgedragen'. Hij vermeldt ook nog dat 'in den tegenwoordigen toestand tappen slechts zelden zal voorkomen'. Heeft dat met de oorlog te maken? Hij vraagt of bij verlies van het Verlof dit later weer kan worden teruggekregen. Hij verwacht schijnbaar in de toekomst 'meer mogelijkheid tot groote bijeenkomsten, uitvoeringen enz'.

Op 8 november 1940 gaat er een brief naar 'Z.E. Heer Chr. Schweigmann, Pastoor te Wijnbergen', ondertekend door burgemeester Nederveen:
'In antwoord op uw schrijven van 6 dezer, heb ik de eer U mede te deelen dat ingevolge Verordening van den Secr. Generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart ieder, die het hotel, café, restaurant en pensionbedrijf uitoefent verplicht is zich aan te sluiten bij het Rijksgebouw voor het Hotel, Café, Restaurant en Pensionbedrijf. De uitvoeringsvoorschriften en den datum van inwerkingtreding zijn hier nog niet bekend. Volgens de bestaande wettelijke voorschriften kan bij vervallenverklaring of verlies van het verlof, na een aan Burgemeester en Wethouders gedaan verzoek, een nieuw verlof A worden verleend.'

Café met speeltuin

Cafés met een speeltuin of speelkamer voor de kinderen zijn niet iets van de laatste tijd. Toen Piet "van de Tol" Pennards in 1930 in Arnhem een speeltuin zag, wilde hij ook zoiets in Zeddam. Hij bouwde een carrousel en van oude telefoonpalen werden bootjesschommels gemaakt. Verder nog een brug, ringen, rekstokken, een glijbaan, uitkijktoren en draaitrommels. Er kwam een houten snoepkraam en voor pa en moe tafels en stoelen.

In 1932 kreeg Piet bericht van de gemeente dat hij een verlof A had gekregen. Het heeft even geduurd voordat hij deze vergunning kreeg want er werden in de gemeente een vast aantal vergunningen afgegeven. Jan Lukkezen - de archivaris van de Heemkundekring - kwam in het archief van de gemeente Bergh een document tegen, waaruit blijkt dat door het overlijden van caféhouder Te Boekhorst uit Azewijn het aantal vergunningen 'voor de verkoop van sterken drank in het klein' in Bergh beneden het maximum is gedaald. Bij besluit van B en W van 1 mei 1939 wordt aan Petrus Bernardus Cornelis Pennards een volledige vergunning verleend voor verkoop in de Zuidelijke voorkamer, groot 52 m2 van het huis nummer 146 te Zeddam.

Nu - meer dan een halve eeuw later - is de speeltuin verdwenen en is er een parkeerplaats van gemaakt waar diverse wandel-, fiets- en skeelerroutes beginnen.