Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Wilmes, Willem Carel

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Kopie van Wilmes, W.jpg

Willem Carel Wilmes werd geboren op 20 september 1854. Hij trouwde met Johanna Hendrika Kets, geboren op 1 februari 1862 in Ambt Doetinchem.

Willem was voorzitter van Sociëteit De Vriendschap, waarvan hij erelid van werd vanwege zijn vele verdiensten. Zijn foto staat op de omslag van Old Ni-js nr. 73. Ook was hij meerdere keren gemeenteraadslid. In 1900 was hij een van de oprichters van de Tramwegmaatschappij Zutphen-Emmerik N.V.

Door de Harmonie „Bergh" ging de vereniginging in optocht naar de woning van den jubilaris om hem met zijn familie af te halen.

Talrijke nieuwsgierigen waren op de been om de krasse voorzitter een huldegroet te brengen. Nadat de jubilaris naar zijn ereplaats inhet feestgebouw was geleid en de Harmonie een toepasselijk lied gespeeld had, nam de heer H. Scheer, onder-directeur de leiding der feestvergadering op zich. In zijn openingswoord was het hem een groot genoegen den heer Wilmes een hartelijk welkom toe te roepen. Namens alle leden, die hebben medegewerkt tot het organiseeren van dit grote feest, feliciteerde hij den jubilaris. Het is een groot voorrecht 60 jaar lid, 50 jaar bestuurslid en 40 jaar voorzitter van één vereniging te zijn. Deze cijfers spreken van moed, beleid en trouw. Het moet den directeur gezegd worden, dat hij het scheepje „de Vriendschap" door menige storm en branding der laatste jaren geleid heeft en hij spreekt de wens uit, dat de jubilaris nog vele jaren de voorzittershamer hanteren mag. Ongetwijfeld zal deze dag nog lang in uw herinnering voortleven als één der schoonste van uw leven, aldus spreker. De burgemeester der gemeente Bergh, de edelachtb. heer H. J. Smit, één der oudste ereleden der vereniging, die aanvankelijk een feestrede zou uitspreken, was tot zijn groten spijt verhinderd hier te zijn. De heer S. H. Bloemen had zich bereid verklaard de taak van den Burgemeester óver te nemen. Spreker beschreef de geschiedenis der vereniging vanaf de oprichting. De heer Wilmes, die 60 jaar lid is geweest, hoorde daarin een gedeelte van zijn eigen leven. Bij het horen. de namen van al de bestuursleden, die er in den loop der tijden geweest zijn, is er één gebleven en dat is de naam van u, geachte jubilaris. Vele sterren, aldus spreker fonkelden aan den hemel der „Vriendschap", maar als ster van de eerste grootte, bent u aan 't firmament gebleven. Hierin wenst u de vereniging van harte geluk en spreekt de hoop uit, dat 't u nog vele jaren geschonken wordt als voorzitter der „Vriendschap" te fungeeren. En het doet mij een genoegen, dat ik u een blijvend aandenken aan uw jubileum, namens de gehele vereniging, mag aanbieden. Zo zuiver als het goud der medaille, die uw jas zal versieren, zo zuiver zijn de gevoelens van vriendschap, die de „Vriendschap", voor u koestert. Ik hoop, dat het u gegeven moge zijn, deze medaille nog vele jaren te dragen. Na het uitspreken der rede, verhieven zich alle aanwezigen van hun zitplaaten de jubilaris toe: „hij leve hoog!" Hierna werd door de heeren G. J. Rosie en XV. van der Laan een samenspraak opgevoerd, betrekking hebbende op den jubilaris en voor deze gelegenheid gedicht door den bekenden dichter Kroes van „De Graafschap-Bode". Hierin werd op geestige wijze, den heer Kroes eigen, het leven van den heer W. C. Wilmes beschreven. In aansluiting hierop bood de heer O. J. Rosie c.Wilmes verschillende stoffelijke huldeblijken aan. Van de leden een bloemenmand en een fauteuil; van de Zustervereeniging „het St. Anfonius gild", evenals van den heer J.j H. van Heek. alsmede van verschillende familieleden en kennissen, bloemenmanden en van den heer G. W. Schuurman, alhier, een herinneringsschilderij.

Hoogland uit Zeddam als afgevaardigde der, Landbouwvereniging „Bergh". Hij zeide o.a.: lieden als jij de „Vriendschap"; hebt' helpen groot maken, even goed hebt jij de. landbouwvereniging met uw krachten gesteund bewijs van erkentelijkheid bood hij de jubibilaris een wandelstok met zilveren knop. Uit de meer dan 100 felicitaties, die tijdens de feestvergadering binnengekomen waren, bloemen van de Burgemeester, de edelachtb. heer Smit, de heer J.H. van Heek, dr. Knoppien, de heer Langenberg, directeur van de Chemische fabriek, alhier, de directie der Nefah. Ds Buisman uit Zeddam en de oud bestuursleden de Burger en Claessen is tot de verandering in welgekozen woorden. Zichtbaar aangcdaan door al de hulde dankte hij de prekers voor hun hartelijke woorden. Spreker is zich niet bewust, waaraan hij dit alles verdiend heeft. De taak als voorzitter is hem door het bestuur altijd gemakkelijk gemaakt. Ais vrienden gingen we na de vergadering, als vrienden scheidden we. Niet ik alleen, aldus spreker, maar het gehele bestuur heeft voor de ondergang der vereniging gewaakt. Gedenkend aan de spreuk: „Eendracht maakt Macht" en het fiere „Je maintiendrai" roept spreker allen toe: houd uw vereniging hoog! Een woord van dank richtte hij nog tot den exploitant van het gebouw, den heer Heinink.Ook door zijn bemoeiingen is de zaal in feeststemming genheid gebracht stelde den heer Wilmes te complimenteren, deelde hij mede, dat de fam. Wilmes hem uit dankbaarheid twee enveloppes met inhoud overhandigd heeft, één voor de „Vriendschap" en één voor de Harmonie „Bergh" Als afgevaardigden van het St. Antonius gild merkten we op de heren J. Ebbing Sr., B. van Halteren en B. Ruikes.

Na dit officieel gedeelte werd een aanvang gemaakt met het bal. Het bestuur had voor verschillende attracties gezorgd. In het kleine zaaltje bevond zich een tentje voor touwtrekken en een rad van avontuur. Tot 2 uur bleef men gezellig bij elkaar en te zinnen heeft men van de 30ste Oktober gemaakt een onvergetelijke dag voor de „Vriendschap" en haar directeur W.C.Wilmes

Bron

  • C. Misset 01-11-1933