Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Sociëteit De Vriendschap

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Uit de geschiedenis

Sociëteit De Vriendschap in 's-Heerenberg werd in 1859 opgericht. Het verenigingsgebouw op De Bleek kwam In 1866 gereed. Naast de Sociëteit zelf maakten ook andere verenigingen er gebruik van, zoals gymnastiekvereniging Tabor, toneelvereniging Concordia en de 's-Heerenbergsche Rijwielvereeniging. In 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd het gebouw in gebruik genomen als kazerne van de Grenswacht. De Compagnie 's-Heerenberg van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm werd er ondergebracht toen deze van 24 tot 27 maart 1920 was gemobiliseerd.

In 1945, kort voor de bevrijding toen Bergh in de frontlinie lag, werd het sociëteirsgebouw totaal verwoest. Het is niet meer herbouwd. Tijdens de renovatie van De Bleek in 2014 heeft de werkgroep Archeologie van de Heemkundekring Bergh de oude funderingen gevonden en in beeld gebracht. Het trapje naar De Bleek - vanaf de Molenpoortstraat - zit nu precies op de plaats van ingang van de Sociëteit. Dit trapje is aangelegd bij de herinrichting van het Stadsplein en De Bleek in 2014.

In 1963 werd herdacht dat erelid de heer J.A. Dijkman 10 juni 1893 lid is geworden. In november 1968 werd oud-voorzitter B. Derksen wegens zijn vele werk dat hij voor de sociëteit had verricht de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau opgespeld.

Sjaak Reumer werd op zaterdag met de 's-Heerenbergse Kermis na het schieten gekroond tot koning van de sociëteit aldus de Gelderlander van dinsdag 23 juni 2009.

Een speciale uitgave van Old Ni-js nr. 73 is uitgebracht i.v.m. het 150-jarig jubileum.

Links Café-Restaurant-Pension G.W. Schuurman,
rechts de Sociëteit
Deze zeldzame foto van de achterkant van de Sociëteit toont de mobilisatie van de BVL in 1920.
Geheel rechts is het theehuis nog te zien.
Groepsfoto gemaakt bij het 100-jarig bestaan in 1959

Leden met een pagina

Ereleden

Aanvankelijk kregen alle Berghse heren van stand het erelidmaatschap automatisch aangeboden. Meestal namen zij dit aan, hoewel het erelidmaatschap duurder was dan het gewone lidmaatschap. Pas later (wanneer?) werd het erelidmaatschap toegekend als blijk van erkenning van verdiensten.

Gewone leden

Uit de dagbladpers

Koninklijk Besluit

‎thumb Het Koninklijk besluit (No 65) van 24 februari 1866, gepubliceerd in de Staatscourant van 15 maart 1866, waarmee de statuten van De Vriendschap werden goedgekeurd.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.


St. Antonius Broederschap en De Vriendschap

Uit De Graafschapbode van 7 juni 1884

s Heerenberg.
De 15de Juni is het 25 jaar geleden, dat de Vereniging de Vriendschap alhier in het leven werd geroepen door het bestuur van de St. Antonius Broederschap.
Primitief slechts uit 5 leden bestaande, hadden zij zich meer bepaald ten doel gesteld: opluistering van de plaatselijke kermis.
Langzamerhand breidde zich het aantal leden uit en hoewel de eerste jaren hand in hand gaande en samenwerkende met voormelde Broederschap, loste zich die band gaandeweg op, trad de Vereniging zelfstandig op en werd het Beschermheerschap in 1862 opgedragen aan Z. K. H. Vorst van Hohenzollern Sigmaringen, die zulks welwillend aanvaardde en gedurig blijken gaf van belangstelling.
Hoewel de zaken niet altijd voor de wind gingen en men van deze en gene zijde al eens tegenwerking ondervond, hield de vereniging moedig stand, gesteund door de samenwerking en eendracht der leden en handhaafde aldus tot op heden haar naam: de Vriendschap.
Geen wonder dan ook, dat men die dag niet onopgemerkt zal laten voorbijgaan, maar dat men tracht de zelfde zo luisterrijk mogelijk te vieren. Wij twijfelen dan ook niet of het bestuur zal in zijn dikwijls, zo moeielijke taak flink geschraagd worden door de eendrachtige samenwerking van de leden, door het hunne bij te dragen ter opluistering en blijk te geven van hunne symphatie door het uitsteken der Vaderlandse driekleur en dat zij tonen dat zij feest weten te vieren in de waren zin des woords. Wij eindigen hier met den wens de Vereniging de Vriendschap in groei en bloei moge toenemen, en na nogmaals 25 jaar in volle luister haar gouden feest mogen vieren

Moord

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 24 juni 1904 stond het volgende bericht:

De heer Damen wordt neergestoken.....


De 's Heerenbergsche Kermis

s-HEERENBERG . 22-06-1938

De wensch van iederen 's Heerenberger is vervuld. Waren de voorteekenen voor het weer minder gunstig, toch heeft De Bilt ons niet teleurgesteld en gezorgd voor heerlijk zomerweer. Mede daardoor is de kermis Zondag een echte ouderwetsche geweest. Het leek ons toe, dat de inzet der kermis beter is geweest dan die der voorgaande jaren. De stroom van vreemdelingen, ook vanuit Emmerik, was goed te noemen. Humoristen en muziekgezelschappen in verschillende café's getroostten zich veel moeite om op de hun eigen wijze de stemming er goed in te houden. De verschillende vermakelijkheden kunnen, gezien de minder goede financieele toestand der 's Heerenbergsche bevolking, op een goede kermis terugzien. Zoowel het bestuur van het St. Antoniusgilde als dat der Vereeniging „De Vriendschap" heeft evenals vorige jaren al het mogelijke gedaan om het den leden zoo aangenaam mogelijk te maken. Het St. Antoniusgilde luidde Zaterdagavond traditioneel de kermis in. Twee tamboers, voorafgegaan door den aankondiger Jan Kracht en gevolgd door de 's Heerenbergsche jeugd, meldden luid in alle straten, dat een ieder zich moest opmaken voor de komende kermis en wenschtcn caféhouders al 't goede. Maandagmorgen trok het gilde in optocht ter kerke, om een dienst voor de overleden kameraden bij te wonen. Negen uur werd een aanvang gemaakt met het koning- en prijsschieten. De heer Th. Hakfoort overmeesterde het koningschap. Gezamenlijk trok men daarna door de stad om bij den pastoor en den burgemeester het vaandel te zwaaien. Als gewoonlijk trok dit aloud gebruik ieders aandacht. De heeren P. Jansen, G. Altenrath en A. J. Hakfoort schoten dien morgen resp. de le, 2e en 3e prijs. Tegen den avond werd de nieuwe koning met zijn hofhouding afgehaald en in feeststemming naar de zaal, nabij café Evers, geleid.

De Vereeniging „De Vriendschap" had evenals vorige jaren de optochten laten vervallen. Voor het koningschot bleek animo te zijn. Bij het schieten naar den vogel behaalden de heeren J. Hofstraat, W. ter Horst en W. Kok resp. de le, 2e en 3e prijs. De heer H. Bernards werd koning.

De uitslag van het prijsschieten van Dinsdag luidt:
St. Antonius-gilde: le prijs Th. Hakfoort, 2e prijs J. Wassing, 3e prijs A. J. Hakfoort, 4e prijs J. Bronkhorst, 5e prijs B. Notten, 6e prijs G. Ebbing. Vereeniging „De Vriendschap": le prijs H. Scheer, 2e prijs W. Bruins, 3e prijs L. Dijkman, 4e prijs H. Dijkman, 5e prijs P. Hofstraat, 6e prijs A. Roording, 7e prijs J. Pennards, 8e prijs T. de Goede.

Fotogalerij

'

Bodemvondst door Levi Senhorst

IMG-20161015-WA0001.jpg
IMG-20161015-WA0000 (2).jpg

Deze medaille van 22 mm is waarschijnlijk gemaakt tussen 1900 en 1920. Hij was voor de (nieuwe) leden van de Soos.

Levi heeft de penning overhandigd aan Guido Seegers van Sociëteit De Vriendschap, zodat hij weer een nieuw leven tegemoet gaat.

Nieuw verenigingsgebouw voor de Sociëteit de vriendschap

Vrijdag 5 oktober 2012 heeft burgemeester Ina Leppink-Schuitema het nieuwe verenigingsgebouw in gebruik genomen. De nieuwe locatie aan de Montferlandsestraat 7 in 's-Heerenberg is de oude kantine van M.V.R. in het toenmalige Sportpark de Boshoek (in 2019 hernoemd in Sportpark Marinus van Rooijen). Voorheen was de Soos bij grenscafé de Peer. De Vriendschap telt op het moment ongeveer 100 leden. De voorzitter is Guido Seegers. Penningmeester Piet Driessen is al sinds 1987 lid van de Soos.

Hein Derksen Keizer

Op zondag 27 april 2014 vond bij de Vriendschap voor het eerst in haar 155 jaar bestaan het Keizerschieten plaats in het clubgebouw aan de Montferlandsestraat, alle bestaande koningen hadden een uitnodiging gekregen om te strijden voor de titel van Keizer. Er werd gestreden door twaalf koningen ( er waren enkele afmeldingen). Hein Derksen haalde na twintig rondes de romp van de vogel naar beneden. Hein was in 1980 koning van de Soos geweest.

Voorzitter Guido Seegers, de nieuwe Keizer en zijn vrouw
Het winnende schot


Bronnen